رشته

نام دانشگاه

حدود رتبه

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

100 تا 200

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران

200 تا 300

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج

500 تا 600

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

600 تا 800

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی زابل

1000 تا 1500

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(پردیس)

2000 تا 2500