رشته

دانشگاه

حدود رتبه

داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

500 تا 600

داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

600 تا 800

داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج

800 تا 1000

داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1000 تا 1500

داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی زابل

1500 تا 2000

داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان(پردیس)

2000 تا 2500