رشته

دانشگاه

حدود رتبه

دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

200 تا 300

دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

300 تا 400

دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج

500 تا 600

دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

500 تا 600

دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

600 تا 800

دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی اراک

800 تا 1000

دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

1000 تا 1500

دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (پردیس)

1500 تا 2000