کارشناسی :

رشته

 

شهریه ثابت

(تومان )

شهریه متغیر هر واحد درسی (تومان )
نظری عملی پایه
فنی مهندسی 4/500/000 250/000 400/000 250/000
علوم انسانی 3/000/000 168/000 319/000 226/000

کارشناسی ارشد  :

رشته

 

شهریه ثابت

(تومان)

شهریه متغیر هر واحد درسی (تومان)
نظری عملی پایان نامه
فنی مهندسی 4/500/000 450/000 500/000 1/000/000
علوم انسانی 3/000/000 400/000 450/000 900/000

 رشته های علوم تجربی:

پزشکی هر نیمسال تحصیلی 14-16 میلیون
دندان پزشکی هر نیمسال تحصیلی    16-18میلیون
داروسازی هر نیمسال تحصیلی 4-6میلیون
رشته های پیرا پزشکی هر نیمسال تحصیلی 4-6میلیون