کارشناسی :

رشته

 

شهریه ثابت

( ریال)

شهریه متغیر هر واحد درسی ( ریال) واحد های کارگاهی آزمایشگاهی ( ریال)
عمومی اختصاصی پایه
فنی مهندسی 4/300/000 168/000 266/000 256/000 261/000
علوم انسانی 3/500/000 168/000 319/000 226/000 210/000

کارشناسی ارشد  :

رشته

 

شهریه ثابت

( ریال)

شهریه متغیر هر واحد درسی ( ریال) هر واحد پایان نامه ( ریال)
عمومی اختصاصی پایه
فنی مهندسی 8/500/000 1/530/000 266/000 2/300/000 5/000/000
علوم انسانی 8/000/000 1/330/000 319/000 2/000/000 5/000/000