رشته نام دانشگاه حدود رتبه
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 100 تا 200
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران 200 تا 300
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل 1000 تا 1500
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(پردیس) 2000 تا 2500

 

رشته نام دانشگاه حدود رتبه
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 100 تا 200
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 200 تا 300
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1000 تا 1500
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس(پردیس) 1500تا 2000

 

رشته نام دانشگاه حدود رتبه
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران 500 تا 600
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 600 تا 800
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل 1500 تا 2000
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (پردیس) 2000 تا 2500

 

رشته نام دانشگاه حدود رتبه
دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 2000 تا 2500
دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد 2500 تا 3000
دامپزشکی دانشگاه زابل 4500 تا 5000
دامپزشکی نوبت دوم دانشگاه زابل 4500 تا 5000

 

رشته نام دانشگاه حدود رتبه
علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1500 تا 2000
علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2000 تا 2500
علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زابل 5000 تا 6000
علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان (پردیس) 3000 تا 3500

 

رشته نام دانشگاه حدود رتبه
فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1000 تا 1500
فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران 1500 تا 2000
فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 2000 تا 2500
فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (پردیس) 2000 تا 2500

 

رشته نام دانشگاه حدود رتبه
اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3500 تا 4000
اتاق عمل دانشگاه علوم پشکی ایران 4500 تا 5000
اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زابل 10000 تا 12000
اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (پردیس) 5000 تا 6000

 

رشته نام دانشگاه حدود رتبه
بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1500 تا 2000
بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1500 تا 2000
بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 2000 تا 2500
بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (پردیس) 2500 تا 3000

 

رشته نام دانشگاه حدود رتبه
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3500 تا 4000
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران 3500 تا 4000
پرستاری دانشگاه عوم پزشکی زاهدان 6000 تا 7000
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران (پردیس) 6000 تا 7000

 

رشته نام دانشگاه حدود رتبه
شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2500 تا 3000
شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران 2500 تا 3000
شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان 3000 تا 3500
شنوایی شناسی دانشگاه جندی شاپور – اهواز (پردیس) 3500 تا 4000

 

رشته نام دانشگاه حدود رتبه
علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2000 تا 2500
علوم ازمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران 2500 تا 3000
علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زابل 8000 تا 9000
علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزکی کاشان (پردیس) 4500 تا 5000

 

رشته نام دانشگاه حدود رتبه
مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 4000 تا 4500
مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران 4500 تا 5000
مامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل 10000 تا 12000
مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پردیس) 6000 تا 7000

 

رشته نام دانشگاه حدود رتبه
هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3500 تا 4000
هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران 4000 تا 4500
هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 10000 تا 12000
هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (پردیس) 6000 تا 7000