رشته دانشگاه آخرین رتبه در سهمیه در سال 97
زیست فناوری   دانشگاه تهران (روزانه) حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانشگاه تهران (روزانه) حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
میکروبیولوژی   دانشگاه تهران (روزانه) حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
میکروبیولوژی   دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
زیست فناوری   دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
زیست شناسی جانوری   دانشگاه تهران (روزانه) حدود ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
زیست فناوری   دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) (روزانه) حدود ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) حدود ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانشگاه اصفهان (روزانه) حدود ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
زیست شناسی جانوری   دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) حدود ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
زيست شناسي دريا   دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) (رشته جدید)
زیست فناوری   دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل کرج) (روزانه) حدود ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانشگاه شیراز (روزانه) حدود ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
زیست شناسی گیاهی   دانشگاه تهران (روزانه) حدود ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
میکروبیولوژی   دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) (روزانه) حدود ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل کرج) (روزانه) حدود ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
زیست فناوری   دانشگاه کاشان (روزانه) حدود ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
میکروبیولوژی   دانشگاه اصفهان (روزانه) حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
زیست شناسی جانوری   دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (روزانه) (رشته جدید)
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
زیست شناسی گیاهی   دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
زیست فناوری   دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) حدود ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
میکروبیولوژی   دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) حدود ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
زیست شناسی جانوری   دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل کرج) (روزانه) حدود ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانشگاه شهرکرد (روزانه) حدود ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانشگاه سمنان (روزانه) حدود ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها   دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) حدود ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانشگاه یزد (روزانه) حدود ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانشگاه شهید باهنر – کرمان (روزانه) حدود ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
زیست شناسی جانوری   دانشگاه شیراز (روزانه) حدود ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
زیست فناوری   دانشگاه یزد (روزانه) حدود ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
زیست شناسی جانوری   دانشگاه اصفهان (روزانه) حدود ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
زیست شناسی گیاهی   دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) (روزانه) حدود ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
میکروبیولوژی   دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) (رشته جدید)
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) حدود ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
زیست فناوری   دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (روزانه) حدود ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی   مرکز آموزش عالی استهبان (روزانه) حدود ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
زیست شناسی گیاهی   دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) حدود ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانشگاه دامغان (روزانه) حدود ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (روزانه) حدود ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) حدود ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
زیست شناسی گیاهی   دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل کرج) (روزانه) حدود ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها   دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (روزانه) حدود ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) حدود ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
زیست شناسی جانوری   دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) حدود ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
زیست شناسی جانوری   دانشگاه قم (روزانه) حدود ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانشگاه گنبد – گنبد کاووس (روزانه) حدود ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها   دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) حدود ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
زیست شناسی گیاهی   دانشگاه اصفهان (روزانه) حدود ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
زیست شناسی جانوری   دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) حدود ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها   دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) حدود ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها   دانشگاه علوم پزشکی ایلام (روزانه) حدود ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
میکروبیولوژی   دانشگاه ملایر (روزانه) حدود ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
زیست شناسی جانوری   دانشگاه شهرکرد (روزانه) حدود ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
زیست شناسی جانوری   دانشگاه شهید باهنر – کرمان (روزانه) حدود ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) حدود ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
زیست فناوری   دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) حدود ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) (رشته جدید)
زیست شناسی جانوری   دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) حدود ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی   دانشگاه زنجان (روزانه) حدود ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
زیست شناسی جانوری   دانشگاه اراک (روزانه) حدود ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
زیست شناسی جانوری   دانشگاه زنجان (روزانه) (رشته جدید)
زیست شناسی جانوری   دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (روزانه) حدود ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
زیست شناسی جانوری   دانشگاه گلستان – گرگان (روزانه) حدود ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
زیست شناسی گیاهی   دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) حدود ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰