حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی در دانشگاه سراسری (روزانه) برای منطقه 1

دانشگاه  رتبه کشوری رتبه در سهمیه ادبیات  عربی معارف زبان زمین زیست ریاضی فیزیک شیمی
علوم پزشکی تهران 156 54 84% 74% 76% 89% 0 81% 64% 84% 81%
علوم پزشکی شهیدبهشتی 271 98 84% 76% 80% 72% 18% 74% 81% 80% 75%
علوم پزشکی ایران 672 256 80% 74% 86% 33% 0 64% 82% 78% 65%
علوم پزشکی البرز-کرج 1237 445 78% 86% 84% 78% 0 72% 32% 72% 38%
علوم پزشکی شیراز 651 250 66% 90% 89% 72% 0 64% 73% 80% 75%
علوم پزشکی مشهد 698 264 73% 84% 89% 46% 0 75% 48% 65% 71%
علوم پزشکی اصفهان 1087 390 81% 80% 100% 89% 0 72% 33% 48% 58%
علوم پزشکی رشت 2093 735 72% 74% 96% 74% 0 58% 54% 51% 54%
علوم پزشکی تبریز 1153 417 57% 76% 54% 58% 0 78% 68% 67% 51%
علوم پزشکی ساری 1083 389 76% 74% 78% 69% 14% 71% 70% 61% 55%
علوم پزشکی ارومیه 2956 1019 50% 82% 82% 68% 0 57% 74% 51% 49%
علوم پزشکی کردستان 3818 1291 73% 78% 92% 74% 0 63% 52% 41% 28%
علوم پزشکی سمنان 3551 1208 90% 69% 84% 78% 0 50% 34% 72% 38%

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی در دانشگاه سراسری (روزانه) برای منطقه 2

دانشگاه رتبه کشوری رتبه در سهمیه ادبیات عربی معارف زبان زمین زیست ریاضی فیزیک شیمی
علوم پزشکی تهران 563 283 88% 74% 81% 905 0 72% 68% 55% 65%
علوم پزشکی شهیدبهشتی 957 473 78% 76% 96% 92% 0 60% 62% 67% 62%
علوم پزشکی البرز-کرج 1784 876 77% 89% 94% 80% 6% 70% 51% 45% 39%
علوم پزشکی شیراز 899 439 70% 80% 80% 54% 6% 79% 58% 56% 58%
علوم پزشکی اصفهان 1083 541 80% 85% 96% 69% 0 67% 56% 64% 50%
علوم پزشکی تبریز 1192 592 77% 85% 92% 78% 0 50% 72% 76% 60%
علوم پزشکی ساری 2398 1167 69% 57% 73% 17% 0 60% 58% 63% 65%
علوم پزشکی ارومیه 2971 1440 73% 69% 73% 54% 1% 64% 53% 47% 51%
علوم پزشکی کردستان 3899 1879 64% 74% 92% 41% 4% 62% 48% 53% 35%

حداقل دروس و آخرین نفرات قبولی رشته پزشکی در دانشگاه سراسری (روزانه) برای منطقه3

دانشگاه رتبه کشوری رتبه در سهمیه ادبیات عربی معارف زبان زمین زیست ریاضی فیزیک شیمی
علوم پزشکی تهران 1729 235 68% 84% 76% 85% 21%  62% 46% 66% 62%
علوم پزشکی شهیدبهشتی 2479 374 70% 86% 64% 41% 0  59% 36% 34% 62%
علوم پزشکی ایران 3549 593 65% 85% 85% 52% -2% 70% 16% 25% 62%
علوم پزشکی البرز-کرج 5335 978 53% 64% 37% 37% 6% 76% 63% 38% 23%
علوم پزشکی شیراز 1119 140 72% 74% 94% 80% 12% 59% 62% 75% 56%
علوم پزشکی مشهد 883 106 90% 68% 92% 42% 0 96% 56% 65% 59%
علوم پزشکی اصفهان 1440 182 60% 81% 92% 81% 0 65% 65% 52% 60%
علوم پزشکی رشت 3810 629 69% 80% 77% 37% 0 58% 48% 52% 49%
علوم پزشکی تبریز 1473 188 58% 84% 78% 57% 10% 72% 48% 70% 57%
علوم پزشکی ساری 2304 344 72% 66% 85% 45% 4% 68% 61% 48% 44%
علوم پزشکی ارومیه 2677 978 53% 64% 37% 37% 6% 76% 63% 38% 23%
علوم پزشکی کردستان 4883 838 58% 66% 88% 56% 0 51% 43% 58% 47%
علوم پزشکی سمنان 2688 414 72% 57% 94% 53% 0 64% 25% 36% 71%