نام رشته

نام دانشگاه

حدود رتبه

اتاق عمل

دانشگاه تهران

3500-4000

اتاق عمل

دانشگاه شهید بهشتی

4000-4500

اتاق عمل

دانشگاه ایران

4500-5000

اتاق عمل

دانشگاه البرز – کرج

5000-6000

اتاق عمل

دانشگاه قم

6000-7000

اتاق عمل

دانشگاه زابل

10000-12000

اتاق عمل

دانشگاه اصفهان (پردیس)

5000-6000