نام رشته

نام دانشگاه

حدود رتبه

علوم کامپیوتر

دانشگاه شریف

200-300

علوم کامپیوتر

دانشگاه تهران

500-600

علوم کامپیوتر

دانشگاه امیرکبیر

1000-1500

علوم کامپیوتر

دانشگاه خوارزمی-تهران

2500-3000

علوم کامپیوتر

دانشگاه الزهرا

3000-3500

علوم کامپیوتر

دانشگاه اصفهان

5000-6000

علوم کامپیوتر

دانشگاه سیستان و بلوچستان

30000-35000

علوم کامپیوتر

دانشگاه فسا (نوبت دوم)

35000-40000