نام رشته

نام دانشگاه

حدود رتبه

فیزیوتراپی

دانشگاه تهران

1000-1500

فیزیوتراپی

دانشگاه ایران

1500-2000

فیزیوتراپی

دانشگاه علوم بهزیستی توانبخشی

1500-2000

فیزیوتراپی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2000-2500

فیزیوتراپی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

2000-2500

فیزیوتراپی

دانشگاه شهید بهشتی(پردیس)

2000-2500

فیزیوتراپی

دانشگاه کرمان(پردیس)

2000-2500