نام رشته

نام دانشگاه

حدود رتبه

مهندسی انرژی

دانشگاه امیرکبیر

1500-2000

مهندسی انرژی

دانشگاه صنعتی قم

7000-8000

مهندسی انرژی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پردیس)

4000-4500