نام رشته

نام دانشگاه

حدود رتبه

مهندسی اپتیک و لیزر

دانشگاه شهید باهنر-کرمان

10000-12000

مهندسی اپتیک و لیزر

دانشگاه صنعتی ارومیه

18000-20000

مهندسی اپتیک و لیزر

دانشگاه بناب

20000-25000

مهندسی اپتیک و لیزر

دانشگاه شهید باهنر-کرمان(نوبت دوم)

14000-16000