نام رشته

نام دانشگاه

حدود رتبه

مهندسی پلیمر

دانشگاه تهران

1000-1500

مهندسی پلیمر

دانشگاه امیرکبیر

1500-2000

مهندسی پلیمر

دانشگاه اصفهان

3500-4000

مهندسی پلیمر

دانشگاه صنعتی قم

7000-8000

مهندسی پلیمر

دانشگاه گلستان-گرگان

16000-18000

مهندسی پلیمر

دانشگاه ارومیه

18000-20000

مهندسی پلیمر

دانشگاه فردوسی مشهد(نوبت دوم)

5000-6000

مهندسی پلیمر

دانشگاه گلستان-گرگان

20000-25000