نام رشته

نام دانشگاه

حدود رتبه

مهندسی برق

دانشگاه صنعتی شریف-تهران

100-200

مهندسی برق

دانشگاه تهران

300-400

مهندسی برق

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

600-800

مهندسی برق

دانشگاه علم و صنعت

1000-1500

مهندسی برق

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

1500-2000

مهندسی برق

دانشگاه شهیدبهشتی

2000-2500

مهندسی برق

دانشگاه اصفهان

2000-2500

مهندسی برق

دانشگاه شیراز

3000-3500

مهندسی برق

دانشگاه کاشان

5000-6000

مهندسی برق

دانشگاه گیلان-رشت

7000-8000

مهندسی برق

دانشگاه صنعتی اراک

12000-14000

مهندسی برق

دانشگاه صنعتی ارومیه

16000-18000

مهندسی برق

دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار

20000-25000