نام رشته

نام دانشگاه

حدود رتبه

مهندسی شیمی

دانشگاه شریف

500-600

مهندسی شیمی

دانشگاه تهران

800-1000

مهندسی شیمی

دانشگاه امیرکبیر

1000-1500

مهندسی شیمی

دانشگاه علم و صنعت

1500-2000

مهندسی شیمی

دانشگاه کاشان

5000-6000

مهندسی شیمی

دانشگاه قم

9000-10000

مهندسی شیمی

دانشگاه اراک

10000-12000

مهندسی شیمی

مجتمع آموزش عالی گناباد

40000-45000