نام رشته

نام دانشگاه

حدود رتبه

مهندسی معماری

دانشگاه تهران

800-1000

مهندسی معماری

دانشگاه شهیدبهشتی

1000-1500

مهندسی معماری

دانشگاه علم و صنعت

1500-2000

مهندسی معماری

دانشگاه خوارزمی-تهران

2000-2500

مهندسی معماری

دانشگاه شیراز

3000-3500

مهندسی معماری

دانشگاه کاشان

4500-5000

مهندسی معماری

دانشگاه مازندران-بابلسر

6000-7000

مهندسی معماری

دانشگاه گلستان-گرگان

10000-12000

مهندسی معماری

دانشگاه ارومیه

14000-16000

مهندسی معماری

دانشگاه کردستان-سنندج

18000-20000

مهندسی معماری

دانشگاه زابل

25000-30000