نام رشته

نام دانشگاه

حدود رتبه

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شریف-تهران

1-100

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه تهران

100-200

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

300-400

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه علم و صنعت

600-800

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه شهید بهشتی

800-1000

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

1000-1500

مهندسی کامپسوتر

دانشگاه اصفهان

1500-2000

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه شیراز

2500-3000

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه کاشان

4500-5000

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی بیرجند

20000-25000