نام رشته

نام دانشگاه

حدود رتبه

مهندسی هوافضا

دانشگاه شریف

800-1000

مهندسی هوافضا

دانشگاه امیرکبیر

1000-1500

مهندسی هوافضا

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

2000-2500

مهندسی هوافضا

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

12000-14000

مهندسی هوافضا

دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم)

4000-4500