نام رشته

نام دانشگاه

حدود رتبه

مهندسی پزشکی

دانشگاه امیرکبیر

1000-1500

مهندسی پزشکی

دانشگاه اصفهان

3000-3500

مهندسی پزشکی

دانشگاه صنعتی سهند-تبریز

6000-7000

مهندسی پزشکی

دانشگاه صنعتی همدان

7000-8000

مهندسی پزشکی

دانشگاه میبد

10000-12000

مهندسی پزشکی

دانشگاه امیرکبیر-پردیس خودگردان

3000-3500