محاسبات سریع ریاضی فیزیک شیمی اقتصاد کنکور

همه در یک دوره جامع

دوره آموزشی محاسبات سریع در مسائل ریاضی، شامل آموزش اصول و روش هایی است که به وسیله آن می توانید؛ حل مسائل دارای محاسبات عددی را در زمان کمتری انجام دهید. این روش ها و تکنیک های کاربردی برای آزمون هایی کاربرد داردکه سوالات حل کردنی در آن زیاد است و با وجود محدودیت زمان در پاسخ گویی امکان استفاده از ماشین حساب را ندارید.

محاسبات سریع ریاضی