مشاوره درسی پایه دوازدهم 

دانش آموزانی وارد این صفحه شوند که اهداف بزرگ دارند

 

چرا که ما فقط روی 15 دانش آموز در سال سرمایه گذاری می کنیم!!!