فاطمه رنگ آمیزی
  • کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه الزهرا
  • کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه شاهد

مهارت ها :

  • گذراندن دوره های هوش هیجانی و مقابله با اضطراب
  • گذراندن دوره های طرحواره درمانی زیر نظر دکتر حسن حمید پور پدر طرحواره درمانی ایران
  • گذراندن دوره تخصصی زبان بدن زیر نظر دکتر منوچهر ترابی در خانه اندیشمندان علوم انسانی
  • گذراندن دوره های تفسیر نقاشی کودک زیر نظر دکتر لیلا حیدری نسب
  • گذراندن دوره های رفع اضطراب
  • فعالیت در کلینیک اجتماعی راح در کمک به دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری