عنوان درس

واحد / ساعت

دین و زندگی

2

عربی

2

فارسی

2

نگارش

2

علوم اجتماعی

2

مدیریت خانواده و سبک زندگی

2

زبان انگلیسی

4

تربیت بدنی

2

حسابان

3

هندسه

2

ریاضیات گسسته

2

فیزیک

4

شیمی

4