خیلی از بچه ها در زمان انتخاب رشته این سوال رو از ما میپرسن که پذیرش به صورت متمرکز و نیمه متمرکز یعنی چی و به چه صورتی می باشد
در این قسمت به توضیح این دو مورد به طور جداگانه میپردازیم
                                                         پذیرش متمرکز
این نوع پذیرش به صورتی می باشد که در یک مرحله انجام می شود که این یک مرحله میتواند به صورت پذیرش با آزمون و یا به صورت صرفا با سوابق تحصیلی باشد
که اگه در زمان اعلام نتایج نهایی گفته شده باشد در نوبت اول پذیرفته شده اید ، از مهر ماه در کلاس ها میتوانید شرکت کنید ولی اگه گفته شده باشد که در نیمه دوم پذیرفته شده اید ، از بهمن در کلاس ها حاضر می شوید و به اصطلاح ورودی بهمن ماه می باشید
                                                     پذیرش نمیه متمرکز
این نوع پذیرش به صورتی می باشد که به صورت قطعی و یکجا با سایر رشته ها اعلام نمیشود
که در اینگونه پذیرش :
1- اکثرا استخدام قطعی دارند
2- مصاحبه های علمی ، عقیدتی و سیاسی و معاینه های پزشکی دارد
3- نتایج نهایی نزدیک دی و بهمن اعلام می شود
4- اگر شهریور در جای دیگری قبول شده باشید و در آنجا مشغول به تحصیل باشید و در دی ماه هم به صورت نیمه متمرکز قبول شوید ، قبولی اولیه لغو می گردد و قبولی نیمه متمرکز لحاظ می شود