مهندس بهروز پرتوی

      جلسه     ماهانه     فصلی
           VIP

به همراه تست

MBTI

*یک جلسه مشاوره حضوری

*دو بار پشتیبانی مستقیم توسط مشاور

*آزمون ماهانه تعیین سطح

     250000    1000000    3000000
        طلایی *یک جلسه مشاوره حضوری

*پشتیبانی توسط دستیار

*آزمون

    200000    800000    2400000
     غیر حضوری *تماس 30 دقیقه ای در هفته

*دو بار پشتیبانی توسط دستیار

    150000    600000    1800000

*در صورت عقد قرارداد به صورت ماهانه شامل 7% تخفیف و در صورت عقد قرارداد فصلی شامل 12 % تخفیف می باشد .

دکتر علی ناجی

   جلسه    ماهانه     فصلی
          VIP

به همراه تست

MBTI

*یک جلسه مشاوره حضوری

*دو بار پشتیبانی مستقیم توسط مشاور

*آزمون ماهانه تعیین سطح

     200000   800000   2400000
        طلایی *یک جلسه مشاوره حضوری

*پشتیبانی توسط دستیار

*آزمون

    150000   600000    1800000
     غیر حضوری *تماس 30 دقیقه ای در هفته

*دو بار پشتیبانی توسط دستیار

    100000   400000    1200000

*در صورت عقد قرارداد به صورت ماهانه شامل 7% تخفیف و در صورت عقد قرارداد فصلی شامل 12% تخفیف می باشد .

مهندس یامی

   جلسه     ماهانه     فصلی
            VIP

به همراه تست

MBTI

*یک جلسه مشاوره حضوری

*دو بار پشتیبانی مستقیم توسط مشاور

*آزمون ماهانه تعیین سطح

  150000    600000   1800000
         طلایی *یک جلسه مشاوره حضوری

*پشتیبانی توسط دستیار

*آزمون

  100000    400000   1200000
      غیر حضوری *تماس 30 دقیقه ای در هفته

*دو بار پشتیبانی توسط دستیار

    80000     320000    960000

*در صورت عقد قرارداد به صورت ماهانه شامل 7% تخفیف و در صورت عقد قرارداد فصلی شامل 12% تخفیف می باشد.