گرایش های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی در سال 96 به صورت زیر بوده است :

 

 

روانشناسی