برگه‌ها

کلاس خصوصی

ویژگی کلاس خصوصی گروه آموزشی پرتوی

معلم خصوصی و کلاس خصوصی  موضوعی هست که برای هر مقطعی و هر درسی نیاز هست این کلاس های خصوصی می تواند در جهت رفع نقاط ضعف درسی باشد یا می تواند جهت کسب تسلط و مهارت باشد یا حیطه ای جداگانه را در بر گیرد و فقط برای رفع اشکال باشد .کلاس خصوصی د…