نوشته‌ها

معرفی رشته علوم قضایی

معرفی رشته علوم قضایی

,
در معرفی رشته علوم  قضایی به شما میگوییم که این رشته چیست و با چه رتبه ای کجا قبول میشوید! در فرهنگ پربار اسلامی به دفعات به اجرای احکام اسلامی بر آنچه که خدا نازل کرده تاکید شده است. رعایت این دستور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز م…