نام آزمون ثبت نام سال نام آزمون
از                                                    تا
(PhD)دکتری سه شنبه 7/9/96 چهارشنبه 1/9/96 97 جمعه 4/12/96
کارشناسی ارشد چهارشنبه 22/9/96 پنجشنبه 16/9/96 97 پنجشنبه و جمعه

6/2/97 و 7/2/97

سراسری یکشنبه 8/11/96 یکشنبه 1/11/96 97 پنجشنبه و جمعه

7/4/97 و 8/4/97

فنی و حرفه ای

کاردانی نظام جدید

متعاقبا اعلام خواهد شد

 

کارشناسی ناپیوسته متعاقبا اعلام خواهد شد