دکتر بهروز پرتوی

  • مشاور و برنامه ریز تحصیلی – آنالیزور درسی
  • دارای تاییدیه هسته مرکزی گزینش رسمی آموزش و پرورش
  • مولف کتاب هدفگذاری و انتخاب رشته
  • مولف کتاب تندخوانی و تقویت حافظه
  • مولف اولین کتاب هوشمند محاسبات سریع در لیران