در تدریس خصوصی پایه هفتم توجه به سطح علمی آنها و نحوه مطالعه دروس بسیار مهم و ضروری می باشد. زیرا در مقاطع ابتدایی و دوره اول متوسطه هست که دانش آموزان نحوه مطالعه درست دروس مختلف از قبیل علوم ، ریاضی و زبان رو آموزش می بینند و همچنین از نظر ما خانواده ها در مقطع هفتم به بررسی پایه علمی دانش آموز و همچنین آمادگی در جهت انتخاب رشته نهم به دهم و آشنایی با رشته های متفاوت اقدام نمایند.

و همچنین لازم به ذکر است که در مقطع هفتم دانش آموز برای اولین بار با ارزیابی از طریق نمره مواجه می شود و پیشنهاد مشاورین مرکز من و مشاورم این است که اگر دانش آموزی در درسی ضعفی دارد ، آن را برطرف نماید.

زیرا وقتی دانش اموز نمره خوبی در دروس مقطع خود ( هفتم ) کسب نماید ، از لحاظ روانشناسی برای او انگیزه ای بزرگ به وجود می آید و می تواند در این زمینه با قدرت بیشتری حرکت کند تا آینده ای روشن برای خود رقم بزند.

از این رو مرکز مشاوره من و مشاورم در این راستا از دبیران مجرب و باسابقه تهران بهره می جوید تا بتواند خدمتی به شما خانواده عزیز و دانش آموز گلتون و از همه مهمتر به تحصیل کشورمان و پرورش آنها برای آینده ای روشن کرده باشد.