عنوان درس

واحد / ساعت

دین و زندگی

2

عربی

2

فارسی

2

نگارش

2

علوم اجتماعی

2

زبان انگلیسی

4

تربیت بدنی

2

مدیریت خانواده و سبک زندگی

2

زیست شناسی

4

ریاضی

4

فیزیک

3

شیمی

4