برگه‌ها

معلم خصوصی دوازدهم

بهترین معلم خصوصی دوازدهم

سال دوازدهم اخرین سال تحصیل در دوران مدرسه است با توجه به سیستم آموزشی نظام جدید امتحانات نهایی در سال دوازدهم برگزار می شود و همین امر اهمیت معلم خصوصی دوازدهم را می رساند . همزمانی برگزار کنکور با امتحانات نهایی در آخرین پایه تحصیلی یعنی دواز…