برنامه ریزی دوازدهم انسانی

 

 رتبه 2 رقمی رویا نیست فقط باید کار را به کاردان سپرد 

رسیدن به دانشگاه و رشته مورد نظر با تضمین کیفیت 

تخصص، کیفیت ، تجربه 

سید بهروز پرتوی